خدمات › آبزی‌ پروری 

آبزی‌ پروری

روند رو به رشد جمعیت جهان و متعاقب آن افزایش نیازهای پروتئینی این جمعیت باعث شده است، بشر به مصرف آبزیان از جمله ماهیها، سخت پوستان، نرم تنان و سایر آبزیان رو آورد. همچنین کاهش ذخایر آبزی، بشر را بر آن داشته تا برای پرورش گسترده آبزیان در محیطهای آبی کوچک و محدود اقدام کند. کمبود منابع آبی در کشور ما و نیاز مردم به مواد پروتئینی سالم باعث شده است تا بهره برداری دو یا چند منظوره از منابع آب همواره مورد توجه قرار گیرد که تکثیر و تولید و پرورش ماهی و میگو یکی از آنها می باشد.

شرکت دریاپیشه گان بعنوان نماینده انحصاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هلند و ایران  www.niccima.com، این ضرورت را احساس نموده و با پیگیریهای مستمر و حمایت دانش فنی اروپایی، قصد تاسیس بزرگترین مرکز تکثیر ماهی و میگو را در محوطه ۳۰ هکتاری از مراکز تکثیر آبادان-چوئبده دارد و بزودی شاهد این اتفاق بزرگ در منطقه چوئبده آبادان خواهیم بود.

انواع آبزی‌ پروری